Om

Ribbingska Minnesfonden

Föreningen för äldrevård och gerontologi

Föreningen för äldrevård och gerontologi

 

Föreningens ändamål enligt gällande stadgar, antagna 1983, ändrade 1985 och 1992, är att främja vård av sjuka eller åldringar och forskning och utvecklingsprojekt inom åldringsvården.

 

Detta ändamål har genom avtal (2002) sedan nytt avtal 2011 främjats genom bidrag till Lunds universitet. Universitetet har enligt tidigare avtal inrättat Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi och förbinder sig nu att fortsatt under avtalstiden besätta denna. Därutöver ges bidrag till enskilda forskare samt projekt som främjar vården av äldre.

 

Uniersitetet ska stärka äldreforskningen och anställde ytterligare en disputerad forskare med inriktning på forskningsområdet hösten 2016

 

Forskargruppens vetenskapliga resultat under 2016 har publicerats i cirka 16 artiklar i internationella tidskrifter av hög klass. Den vetenskapliga aktiviteten har också redovisats nationellt vid CASE:s (Centre for Ageing and Supportive Environments) tioårsjubileum och vid internationella kongresser. Professor Iwarsson är förutom professor vid Lunds universitet, hedersdoktor vid Riga Stradins Universitet. Hon är ordförande i Sveriges gerontologiska sällskap.

Ribbingska minnesfonden

 

Stiftelsens ändamål enligt gällande stadgar, fastställda 1981 och 2000, är att främja forskning och forskningsprojekt inom åldringsvården. Detta ändamål har genom avtal (2002) sedan 2011 främjats genom bidrag till Lunds universitet.

 

Ribbingska sjukhemmet

 

Ribbingska sjukhemmets vårdverksamhet drivs numera i nyuppförd byggnad på den del av fastigheten som fr o m 2008-01-01 upplåtits med nyttjanderätt till Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Avtal om nyttjanderätt har tecknats 2004-12-06 med Lunds Kommuns Fastighets AB avseende Ribbingska Sjukhemmets gamla vårdbyggnad, vilken byggts om till 55+ boende. Andelen för föreningen är 18,6 procent och för LKF 81,4 procent. McNeil AB, har för läkemedelsforskning förhyrt B-huset (gamla personalbostadshuset). Den Qvennerstedska villan har under året till del förhyrts av Alzheimerföreningen i Sverige.

 

 

Verksamhetens organisation

 

Styrelsens ordinarie ledamöter är

socionom Karin Sandberg, ordförande

civilingenjör Gunnar Rune, v ordförande

professor Per Gunnar Edebalk

professor Lil Träskman Bendz

bankdirektör Rolf Lindroth

 

suppleanter

advokat Nils Gårder

fil kand Annika Annerby Jansson

domprost Håkan E Wilhelmssson

professor fil lic Rune Rydén

professor Agneta Öjehagen

Ordinarie revisorer Anders Thulin och Peter Löwegren, suppleanter Lisa Albertsson och Christina Gyland.

 

Föreningens och styrelsens sekreterare är advokat Nils Gårder. Administrationen utförs av PWC.

Kontakt

E-post info(@)ribbingska.se

Postadress

PWC, att. Ingrid Klapp

Box 2138

220 02 Lund

 

Copyright © All Rights Reserved Ribbingska Minnesfonden