Hem

Ribbingska fastigheten. Foto: Karin Sandberg

Forskning och projekt

Lunds universitets medicinska fakultet har inrättat Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi.

Professuren innehas sedan 2005 av

Susanne Iwarsson, chef för forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande vid Institutionen för hälsovetenskaper och koordinator för Profilområdet Proaktivt

åldrande vid universitet samt den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH). Hon är också hedersdoktor vid Riga Stradins University i Lettland.

Iwarssons forskargrupp engagerar doktorander och såväl yngre som seniora forskare från en rad olika discipliner, flertalet inom hälsovetenskap, men också från beteende- och samhällsvetenskap

eller med bakgrund från teknisk fakultet. Forskarna publicerar resultaten från sina projekt i internationella tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser med olika inriktningar, beroende på forskningens karaktär. Ett flertal medarbetare arbetar med utbildning på grund- och avancerad nivå. Involvering av äldre och deras intresseorganisationer, personal inom yrkesgrupper som arbetar med

äldre, företag inom bostads- och tekniksektorerna, m. fl. är en viktig del av forskargruppens verksamhet.


Enligt avtal från 2011 erhåller universitetet ett indexreglerat anslag med 3,4 milj kr till

forskningsverksamheten under Iwarssons ledning. Medlen användes till att finansiera anställningar och driftkostnader i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande. Förutom Iwarssons professur

finansieras forskningsdelen i biträdande universitetslektor Marianne Granbom samt biträdande forskare Magnus Zingmarks deltidsanställning. Vidare deltidsfinansieras periodvis doktoranders och andra forskares anställningar. Dessutom finansieras deltidsuppdrag av teknisk/administrativ karaktär för centrumfunktionen för verksamheten inom CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), som är ett samarbete mellan universitetets medicinska, tekniska (LTH) och

samhällsvetenskapliga fakulteter.


Äldrepris

Silviasystern Karin Nilsson, Helsingborg
tilldelas under år 2023 äldrepriset för hennes föredöme att bemöta människor oavsett ålder och kognitiv förmåga. Hon brinner för att alla ska utbildas i demens och lära sig mer och bli bättre på bemötande, Hon har gjort avtryck hos många människor och har även varit initiativtagare till den demensvänliga parken i Helsingborg"


 


 

 

 

 

Nominera ny äldreprismottagare till någon som gjort lovvärda  insatser inom  äldreområdet - insatser som givit avtryck lokalt och/eller nationellt. Förslag med motivering sändes till info(@)ribbingska.se 


Ansökan om bidrag till utvecklingsprojekt

Föreningern beviljar vissa bidrag till  utvecklingsprojekt. Ansökan skall göras skriftligen och ges in med post senast den 1 oktober årligen.