Om

Föreningen för äldrevård och gerontologi


Föreningens ändamål enligt gällande stadgar, antagna 1983, ändrade 1985 och 1992, är att främja vård av sjuka eller åldringar och forskning och utvecklingsprojekt inom åldringsvården.


Detta ändamål har genom avtal (2002) sedan 2011 främjats genom bidrag till Lunds universitet. Universitetet har enligt tidigare avtal inrättat Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi och förbinder sig nu att fortsatt under avtalstiden besätta denna. Därutöver ges bidrag till enskilda forskare samt projekt som främjar vården av äldre.


Universitetet ska stärka äldreforskningen och anställde ytterligare en disputerad forskare, Giedre Gefenaite-Bakker, hösten 2016 


     

Ribbingska minnesfonden


Stiftelsens ändamål enligt gällande stadgar, fastställda 1981 och 2000, är att främja forskning och forskningsprojekt inom åldringsvården. Detta ändamål har genom avtal (2002) sedan 2011 främjats genom bidrag till Lunds universitet.


Ribbingska sjukhemmet


Ribbingska sjukhemmets vårdverksamhet drivs numera i nyuppförd byggnad på den del av fastigheten som fr o m 2008-01-01 upplåtits med nyttjanderätt till Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF). Avtal om nyttjanderätt har tecknats 2004-12-06 med Lunds Kommuns Fastighets AB avseende Ribbingska Sjukhemmets gamla vårdbyggnad, vilken byggts om till 55+ boende. Andelen för föreningen är 18,6 procent och för LKF 81,4 procent. B-huset (gamla personalbostadshuset)och Qvennerstedska villan l förhyrs av Hvilan Utbildning för gymnasium.Verksamhetens organisation


Styrelsens ordinarie ledamöter är

socionom Karin Sandberg, ordförande

civilingenjör Gunnar Rune, v ordförande

bankdirektör Rolf Lindroth

professor Agneta Öjehagen 

suppleanter

advokat Nils Gårder

fil kand Annika Annerby Jansson

fil lic Rune Rydén

professor Per-Olof Östergren
domprost Niclas Blåder


Ordinarie revisorer Anders Thulin och Peter Löwegren, suppleanter Lisa Albertsson och Olof Jakobsson.


Föreningens och styrelsens sekreterare är advokat Nils Gårder. Administrationen utförs av Aspia AB..

Kontakt

E-post info(@)ribbingska.se

Postadress

Aspia AB, att. Malin Esspe

Schelevägen 27

223 70 Lund